OGŁOSZENIA Tu znajdziesz wszystko czego aktualnie potrzebujemy

INFOMACJA O KONKURSACH

Informacja dla firm wykonujących m.in. sprzęt do produkcji i rozlewu piwa, zainteresowanych współpracą w realizacji inwestycji Browaru Kraftwerk na działce w gminie Rzuchów. Uprzejmie zawiadamiamy, że aktualnie trwają przygotowania do uzyskania pozwolenia na budowę. Ogłoszenie konkursów na wyposażenie Browaru planowane jest na połowę kwietnia 2017 r.

Wszelkie informacje bądą pojawiać się w tej zakładce. W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Zakup nowej nstalacji browarniczej strefy gorącej

Zapytanie ofertowe w ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji
planowanego do realizacji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuców, NIP: 6351834691

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV:      42213000

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

 

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Zakup nowej Instalacji browarniczej strefy gorącej

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup  instalacja browarnicza strefy gorącej.
Szczegółowy opis zapytania stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

II.2.3 Warunki

 • Dostawca zaoferuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia poddostawcom.
 • Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 • Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy załączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;
 • Termin związania ofertą: 120 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

 • Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Dostawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 • Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SZ,
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. II.3.1 na formularzu stanowiącym załącznik do SZ;

II.5. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty należy pisemnie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów

 • Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać co najmniej:
  1. cenę,
  2. termin dostawy,
  3. termin płatności,
  4. okres obowiązywania gwarancji,
  5. okres bezpłatnej pomocy technicznej;
  6. czas reakcji serwisu,
 • Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:

 • Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 38 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania.
 • Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 • Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 • Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.7. Kryteria oceny ofert:

 • Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów 
 • Cena = 60%.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach) = 30%.
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)  = 10%
 • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
 • Cena – 60 % - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najniższa cena ofertowa netto

x  60 pkt

cena oferty badanej netto

 • Termin dostawy – 30% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najkrótszy termin dostawy w dniach

x  30 pkt

termin dostawy badanej oferty

 • Okres Gwarancji – 10% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

x  10 pkt

Okres gwarancji badanej oferty

 • Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
  w pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów w pkt II.7.3 wynosi 100 pkt.

II.8. Informacja o zakresie wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:  Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.browar-kraftwerk.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów.

Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów pocztą poleconą.

 • Pytania techniczne oraz formalne należy kierować do Pana Aleksandra Solik na adres: kontakt@browar-kraftwerk.pl Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed terminem złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową
  na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

 • Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  • gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  • istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  • konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
  • Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
   co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
   się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
   ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
   ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne
   niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

 

Zakup nowego cyklonu aromatyzującego

Zapytanie ofertowe w ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji
planowanego do realizacji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuców, NIP: 6351834691

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV:      42213000

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Cyklon aromatyzujący

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego cyklonu aromatyzującego.
Szczegółowy opis zapytania stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

II.2.3 Warunki

 • Dostawca zaoferuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia poddostawcom.
 • Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 • Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy załączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;
 • Termin związania ofertą: 120 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

 • Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Dostawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 • Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SZ,
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. II.3.1 na formularzu stanowiącym załącznik do SZ;

II.5. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty należy pisemnie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów

 • Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać co najmniej:
  1. cenę,
  2. termin dostawy,
  3. termin płatności,
  4. okres obowiązywania gwarancji,
  5. okres bezpłatnej pomocy technicznej;
  6. czas reakcji serwisu,
 • Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:

 • Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 38 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania.
 • Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 • Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 • Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.7. Kryteria oceny ofert:

 • Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów 
 • Cena = 60%.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach) = 30%.
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)  = 10%
 • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
 • Cena – 60 % - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najniższa cena ofertowa netto

x  60 pkt

cena oferty badanej netto

 • Termin dostawy – 30% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najkrótszy termin dostawy w dniach

x  30 pkt

termin dostawy badanej oferty

 • Okres Gwarancji – 10% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

x  10 pkt

Okres gwarancji badanej oferty

 • Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
  w pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów w pkt II.7.3 wynosi 100 pkt.

 

II.8. Informacja o zakresie wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:  Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.browar-kraftwerk.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów.

Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów pocztą poleconą.

 • Pytania techniczne oraz formalne należy kierować do Pana Aleksandra Solik na adres: kontakt@browar-kraftwerk.pl Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed terminem złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową
  na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

 • Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  • gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  • istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  • konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
  • Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
   co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
   się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
   ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
   ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne
   niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

Zakup nowego UNITANKU 40hl (3 szt.)

Zapytanie ofertowe w ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji
planowanego do realizacji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuców, NIP: 6351834691

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV:      42213000

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Unitank 40hl – 3 szt.

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego Unitanka 40hl (3 szt., docelowo 7 szt.– zakup etapowy).
Szczegółowy opis zapytania stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

II.2.3 Warunki

 • Dostawca zaoferuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia poddostawcom.
 • Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 • Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy załączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;
 • Termin związania ofertą: 120 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

 • Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Dostawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 • Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SZ,
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. II.3.1 na formularzu stanowiącym załącznik do SZ;

II.5. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty należy pisemnie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów

 • Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać co najmniej:
  1. cenę,
  2. termin dostawy,
  3. termin płatności,
  4. okres obowiązywania gwarancji,
  5. okres bezpłatnej pomocy technicznej;
  6. czas reakcji serwisu,
 • Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:

 • Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 38 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania.
 • Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 • Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 • Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.7. Kryteria oceny ofert:

 • Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów 
 • Cena = 60%.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach) = 30%.
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)  = 10%
 • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
 • Cena – 60 % - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najniższa cena ofertowa netto

x  60 pkt

cena oferty badanej netto

 • Termin dostawy – 30% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najkrótszy termin dostawy w dniach

x  30 pkt

termin dostawy badanej oferty

 • Okres Gwarancji – 10% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

x  10 pkt

Okres gwarancji badanej oferty

 • Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
  w pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów w pkt II.7.3 wynosi 100 pkt.

II.8. Informacja o zakresie wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:  Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.browar-kraftwerk.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów.

Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów pocztą poleconą.

 • Pytania techniczne oraz formalne należy kierować do Pana Aleksandra Solik na adres: kontakt@browar-kraftwerk.pl Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed terminem złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową
  na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

 • Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  • gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  • istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  • konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
  • Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
   co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
   się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
   ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
   ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne
   niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

Zakup nowego UNITANKU 20hl (2 szt.)

Zapytanie ofertowe w ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji
planowanego do realizacji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Browar Kraftwerk, ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuców, NIP: 6351834691

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV:      42213000

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Unitank 20hl

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego Unitanku 20hl (docelowo 2 szt.).
Szczegółowy opis zapytania stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

II.2.3 Warunki

 • Dostawca zaoferuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia poddostawcom.
 • Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 • Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy załączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;
 • Termin związania ofertą: 120 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

 • Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Dostawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 • Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SZ,
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. II.3.1 na formularzu stanowiącym załącznik do SZ;

II.5. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty należy pisemnie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Browar Kraftwerk ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów

 • Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać co najmniej:
  1. cenę,
  2. termin dostawy,
  3. termin płatności,
  4. okres obowiązywania gwarancji,
  5. okres bezpłatnej pomocy technicznej;
  6. czas reakcji serwisu,
 • Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:

 • Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 38 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania.
 • Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 • Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 • Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.7. Kryteria oceny ofert:

 • Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów 
 • Cena = 60%.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach) = 30%.
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)  = 10%
 • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
 • Cena – 60 % - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najniższa cena ofertowa netto

x  60 pkt

cena oferty badanej netto

 • Termin dostawy – 30% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najkrótszy termin dostawy w dniach

x  30 pkt

termin dostawy badanej oferty

 • Okres Gwarancji – 10% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

x  10 pkt

Okres gwarancji badanej oferty

 • Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
  w pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów w pkt II.7.3 wynosi 100 pkt.

II.8. Informacja o zakresie wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:  Browar Kraftwerk ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.browar-kraftwerk.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów.

Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów pocztą poleconą.

 • Pytania techniczne oraz formalne należy kierować do Pana Aleksandra Solik na adres: kontakt@browar-kraftwerk.pl Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed terminem złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową
  na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

 • Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  • gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  • istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  • konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
  • Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
   co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
   się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
   ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
   ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne
   niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

Zakup nowej stacji stacji CIP

 Zapytanie ofertowe w ramach projektu dotyczącego wdrożenia innowacyjnej technologii produkcji
planowanego do realizacji ze środków
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1. Nazwa i adres Zamawiającego
Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuców, NIP: 6351834691

I.2. Określenie kodów CPV dotyczących przedmiotu zamówienia
CPV: 42921100

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie
z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP

II.2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Stacja CIP

II.2.2. Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup nowej stacji CIP.
Szczegółowy opis zapytania stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego zapytania.

II.2.3 Warunki

 • Dostawca zaoferuje dostawę zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim. Wszystkie kwoty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Cena ofertowa netto i brutto przedstawiona przez Dostawcę musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz będzie ceną niezmienną do końca jego realizacji,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej.
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia poddostawcom.
 • Koszty, związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty ponosi Oferent.
 • Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 • Do oferty należy załączyć:
  • aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  • jeżeli ofertę podpisuje osoba inna niż to wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, ewidencja działalności gospodarczej), wówczas wraz z ofertą należy złożyć oryginał pełnomocnictwa albo notarialnie potwierdzoną kopię;
 • Termin związania ofertą: 120 dni.

II.3. Wymagania dotyczące Oferentów:

 • Zamawiający zastrzega, że oferty mogą złożyć wyłącznie Oferenci, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem
 • Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty muszą być podpisane przez osobę/by uprawnioną/ne do reprezentowania Dostawcy, a podpis/y musi/szą umożliwić identyfikację tożsamości osoby/osób je składającej/cych tj. powinien być złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska.
 • Ocena spełniania warunków odbędzie się zgodnie z formułą „spełnia / nie spełnia”, na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

II.4 Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Oferenci w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.    W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych w pkt. II.3 Specyfikacji Zamówienia Oferenci zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych SZ,
  o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
 • wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie warunków wskazanych w pkt. II.3.1 na formularzu stanowiącym załącznik do SZ;

II.5. Składanie ofert:

 • Oferty należy złożyć w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wysłania zapytania przez Zamawiającego, przy czym termin 30 dni kalendarzowych biegnie od dnia następnego po dniu upublicznienia zapytania ofertowego i kończy się z upływem ostatniego dnia.

Oferty należy pisemnie złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: Browar Kraftwerk z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów

 • Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia powinna zawierać co najmniej:
  1. cenę,
  2. termin dostawy,
  3. termin płatności,
  4. okres obowiązywania gwarancji,
  5. okres bezpłatnej pomocy technicznej;
  6. czas reakcji serwisu,
 • Oferty, jakie wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

II.6. Tryb rozpatrzenia ofert:

 • Oferty przedłożone w terminie zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego w terminie 38 dni kalendarzowych od daty upublicznienia zapytania.
 • Zamawiający w trakcie analizy ofert może wystąpić do Oferenta o dodatkowe wyjaśnienia lub uzupełnienia, jeśli zawarte w ofercie informacje nie pozwolą na obiektywną ocenę oferty.
 • Dla odpowiedzi związanych z wyjaśnieniem oferty, przyjmuje się 2 dni robocze od dnia dostarczenia przez Zamawiającego zapytania/prośby o wyjaśnienie.
 • Po dokonaniu analizy ofert oraz rozpatrzeniu – zgodnie z zasadą konkurencyjności – przedłożonych ofert, Zamawiający poinformuje Oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty.

II.7. Kryteria oceny ofert:

 • Spełnienie warunków określonych w pkt. II.3. Wymagania dotyczące Oferentów 
 • Cena = 60%.
 • Termin dostawy przedmiotu zamówienia (wyrażony w dniach) = 30%.
 • Okres gwarancji (wyrażony w miesiącach)  = 10%
 • W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferenta wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.
 • Zamawiający będzie oceniał oferty, które nie podlegają odrzuceniu, złożone przez Oferentów którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, według następujących kryteriów:
 • Cena – 60 % - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najniższa cena ofertowa netto

x  60 pkt

cena oferty badanej netto

 • Termin dostawy – 30% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

najkrótszy termin dostawy w dniach

x  30 pkt

termin dostawy badanej oferty

 • Okres Gwarancji – 10% - w kryterium tym zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa =

Najdłuższy okres gwarancji w miesiącach

x  10 pkt

Okres gwarancji badanej oferty

 • Do oceny będą brane pod uwagę ceny oferty netto.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki określone
  w pkt. II.3, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
 • Maksymalna liczba punktów za spełnienie kryteriów w pkt II.7.3 wynosi 100 pkt.

II.8. Informacja o zakresie wykluczenia:
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)  posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c)  pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

SEKCJA III: INFORMACJE DODATKOWE

III.1. Finansowanie projektu:
Zamawiający informuje, że projekt zamierza realizować z wykorzystaniem funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020  (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)    dla osi priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP  dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP związana z przygotowaniem i złożeniem ofert musi być doręczona do Zamawiającego na adres:  Browar Kraftwerk Sp. z o.o., ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów. Zamawiający nie jest zobligowany do prowadzenia postępowania według ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Treść zapytania jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (http://www.browar-kraftwerk.pl) oraz w siedzibie Zamawiającego: ul. Rybnicka 75, 44-285 Rzuchów.

Zaproszenie do składania ofert będzie rozesłane do Oferentów pocztą poleconą.

 • Pytania techniczne oraz formalne należy kierować do Pana Aleksandra Solik na adres: kontakt@browar-kraftwerk.pl Na pytania techniczne Zamawiający będzie udzielał odpowiedzi drogą mailową, pod warunkiem, że pytania wpłyną nie później niż na 7 dni przed terminem złożenia ofert.
 • Jeżeli odpowiedzi na pytania lub zgłoszone problemy będą wiązały się ze zmianą warunków zamówienia, wszyscy uczestnicy zapytania zostaną powiadomieni o zmianach drogą mailową
  na adresy, na jakie zostały wysłane zapytania ofertowe.

III.2. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie będzie realizowane po podpisaniu umowy z wybranym oferentem.

III.3. Istotne dla stron postanowienia umowy

 • Zamawiający i Oferent określą szczegółowe warunki realizacji Zamówienia.
 • Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w formie aneksu w przypadku:
  • gdy ze strony Instytucji Pośredniczącej pojawi się konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Oferenta,
  • istotnych zmian w zakresie przedmiotu i sposobu realizacji Umowy nie spowodowanych działaniem lub zaniechaniem którejkolwiek ze Stron Umowy,
  • konieczności zmiany poszczególnych terminów realizacji Umowy w sytuacji, gdy z przyczyn związanych z procedurą udzielania przedmiotowego zamówienia, umowa zostanie zawarta w terminie uniemożliwiającym realizację Umowy w pierwotnych terminach,
  • Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku wystąpienia siły wyższej,
   co uniemożliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SZ. Przez siłę wyższą rozumie
   się zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć, któremu nie mogły zapobiec
   ani przeciwdziałać, a które uniemożliwia stronom wykonanie w części lub w całości
   ich zobowiązań, w szczególności: wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych; terroryzm, rewolucję, przewrót wojskowy lub cywilny, wojnę domową; skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane użyciem ich przez Oferenta; klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi; bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne
   niż pracownicy Oferenta; inne wydarzenia losowe.

SEKCJA IV: Załączniki

Protokoły postępowań o udzielenie zamówień publicznycho do zapytań ofertowych z dnia 20 lipca 2017 r.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd001_3.2RPO/2017 na Zakup nowej instalacji
browarniczej strefy gorącej.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd003_3.2RPO/2017 na Zakup nowego cyklonu
aromatyzującego.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd004_3.2RPO/2017 na Zakup nowego Unitanku
40hl – 3 szt.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd005_3.2RPO/2017 na Zakup nowego Unitanku
20hl – 2 szt.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd007_3.2RPO/2017 na Zakup nowej stacji CIP.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta z dnia 08.10.2019 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd001_3.2RPO/2017 na Zakup nowej instalacji
browarniczej strefy gorącej.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta z dnia 08.10.2019 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd003_3.2RPO/2017 na Zakup nowego cyklonu
aromatyzującego.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta z dnia 08.10.2019 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd004_3.2RPO/2017 na Zakup nowego Unitanku
40hl – 3 szt.
Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta z dnia 08.10.2019 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd005_3.2RPO/2017 na Zakup nowego Unitanku
20hl – 2 szt.

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – korekta z dnia 08.10.2019 do zapytania ofertowego z dnia 20 lipca 2017 r. nr wyd007_3.2RPO/2017 na Zakup nowej stacji CIP.

© Copyright 2015 Browar Kraftwerk. Wszelkie prawa zastrzeżone.